City Wheels Auction House

HomeOnline AuctionRent to Own Auction Direct Sales

Conditions of Sales

 • A registration fee of R2000.00 is payable to participate in the auction, which will only be refunded to non-buyers after the auction.
 • Vehicles will only be sold after a 2nd bid is received and are then sold to the highest bidder. Should any dispute arise the auctioneer’s decision will be final.
 • 3Goods are sold in the condition as they are and prospective buyers are therefor advised to inspect the goods or have the goods inspected before an offer is made.
 • If a bid on one or more vehicle is made by a prospective buyer and allocated to him/her, his/her R2000 registration fee will be forfeited (per vehicle) if the agreement is cancelled by the buyer. If finance by bank instance is declined, deposit will also be forfeited.
 • The auctioneers are not responsible for any defects of any nature regarding the vehicles sold on auction.
 • Authenticity of odometer readings are verified as far as possible but are not guaranteed.
 • On occasion goods may be sold subject to confirmation. These vehicles will be pointed out by the auctioneer.
 • The auctioneer’s vendu roll of sale is final. Vendor bidding is allowed and is the practice whereby a seller bids on his own vehicle and is authorised by the auctioneer to do so to achieve the reserve price.
 • NO VAT PAYABLE/NO BUYERS COMMISSION.
 • R2000 Reg fee deductable per vehicle purchased (cash buyers)
 • TERMS : Strictly cash / Bank Guaranteed cheques, within 24hrs or
  Financing available on newer models to approved buyers through Absa / Wesbank/MFC , and on older models Finance is available to approved buyers through City Wheels Finance
  Finance Terms: R2000.00 Admin Fee will be added on to the bid for financed transactions. (Bank doc fees will be added) R2650 RWC fee and R1000 license fee to be added (licence disc can only be issued to residents of PTA, clients residing outside PTA will be liable to get licence disc at their own licence department
  department (Contact: Michelle at our offices – 012 035 0591 for your financing arrangements) sales@citywheels.co.za or Auction programmes

VERKOOPSVOORWAARDES

 • ‘n Registrasiefooi van R2000.00 is betaalbaar om deel te neem aan die veiling, wat terugbetaalbaar is aan nie-kopers direk na die veiling.
 • Voertuie sal slegs verkoop word na n 2de aanbod gemaak word, daarna word die voertuig verkoop aan die hoogste bieër, indien enige geskil ontstaan, is die afslaer se beslissing finaal.
 • Goedere word verkoop in die toestand wat hul is en voornemende kopers word derhalwe aangeraai om die goedere te ondersoek of te laat ondersoek voor ‘n aanbod gemaak word.
 • Indien ‘n bod deur ‘n voornemende koper gemaak word en toegeslaan word op een of meer voertuie, sal hy/sy die registrasiefooi verbeur en daar sal n R2000 kansellasie fooi op al die voertuie gehef word indien die ooreenkoms deur hom/haar gekanselleer word vir watter rede ookal. As finansiering by bank instansie afgekeur word, sal deposito verbeur word.
 • Die afslaer is nie verantwoordelik vir enige defekte van enige aard m.b.t voertuie wat op die veiling verkoop word nie.
 • Korrektheid van kilometerlesings word sover moonlik geverifieër, maar word nie gewaarborg nie.
 • In sommige gevalle mag seker goedere verkoop word onderworpe aan bevestiging. Sodanige voertuie sal deur die afslaer aan voornemende kopers uitgewys word.
 • Die afslaer se vendurol van verkope is finaal. “Vendor Bidding” – Is toelaatbaar en is die praktyk waar die verkoper op sy eie voertuig bie met die Afslaer se toestemming om sy reserwe prys te kan behaal.
 • GEEN BTW BETAALBAAR / GEEN KOPERS KOMMISSIES.
 • R2000.00 Reg fooi aftrekbaarbaar as admin fooi en afslaers fooi per verkoopte voertuig.(kontant kopers)
 • TERME : Slegs Kontant / Bankgewaarborge tjek, binne 24uur of Finansiering beskikbaar op nuwer modelle vir goedgekeurde kopers deur Absa /Wesbank /MFC, en op ouer modelle sal finansiering beskikbaar wees aan goedgekeurde kliente deur City Wheels Finance. ‘n R2000.00 admin fooi sal gehef word op die bod vir gefinansieerde transaksies. (Normale Bank Dokumentasie fooie sal gehef word) R2650 P.W.S en R1000 lisensie gelde sal gelaai word by kontrak . Slegs kliente woonagtig in PTA sal nuwe lisensie skyfie ontvang. Indien u buite PTA bly, sal u verantwoordelik bly om lisensie skyf te trek by u lisensie kantoor.(Contact Michelle at our offices 012 035 0591)

AUCTION DAYS / VEILING DAE :

Saturdays / Saterdae: 12h00 noon Tel : 012 0350 591 Navrae / Enquiries (www.citywheels.co.za)
Finance : michelle@citywheels.co.za / Enquiries :sales@citywheels.co.za or Auction programmes